➡რამდენად მნიშვნელოვანია მომხმარებლის საკრედიტო ისტორია ფინანსური ინსტიტუტებისთვის?

➡რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ ჩვენ შესახებ კრედიტინფოს მონაცემთა ბაზაში ნეგატიური ჩანაწერი არ გაჩნდეს?