➡როგორ იცვლება ქვეყნის მოსახლეობის დაზოგვის კულტურა?

➡რა ღონისძიებებების ჩატარებაა საჭირო დაზოგვის ჩვევის გამომუშვებისთვის?